Fabrikanten

 
 
 
 
 

Gastenboek

 
 
 
 
 
Mecero.nl
Beste Sylvester, Dit is 1 jaar Apple care...
Sylvester
Hoelang heb je garantie op een iphone 5 ?
Lees alle berichten
Plaats een bericht
 

 

  Garantie voorwaarden

1. Welke garantie biedt Mecero.nl voor zijn producten?

Mecero.nl biedt in de meeste landen een beperkte garantie die bepaalde types van herstellingen dekt voor de meeste nieuwe producten.

De Europese beperkte garantie omvat 1 - 12 maanden dekking voor telefoons aangekocht op of na 1 april 2005 binnen de Europese Unie. U kunt de duur van uw dekking vinden op dit garantie formulier. Accessoires worden gedekt tijdens een periode van 30 dagen.
 

2 Is de Europese beperkte garantie internationaal geldig?

De garantie is op dezelfde manier van toepassing in alle landen die gedekt worden door de voorwaarden van de garantie. De garantie is evenwel niet van toepassing in andere landen of regio's. Informatie over de internationale toepassing van andere Mecero.nl garanties verschilt van land tot land.
 

3. Wordt de garantieperiode verlengd bij herstelling van mijn product?

In de mate dat de nationale wetgeving dit toelaat, wordt de garantieperiode niet verlengd bij herstelling van het product of heeft de herstelling geen andere invloed op de garantieperiode. Herstelde onderdelen of vervangingsproducten geleverd tijdens de garantieperiode, zullen evenwel voor de rest van de originele garantieperiode of gedurende veertien (14) dagen vanaf de datum van de herstelling of vervanging gedekt worden, afhankelijk van de periode die het langst duurt.
 

4. Wat wordt niet gedekt door de Europese beperkte garantie?

De Europese beperkte garantie dekt geen gebruikershandleidingen of software, instellingen, inhoud, data of links van derden, ongeacht of ze meegeleverd worden of gedownload worden op het product, of ze toegevoegd worden tijdens de installatie, de assemblage, de verzending of op een ander moment in de leveringsketen, of anderszins op eender welke manier worden verworven door de eindgebruiker. Bovendien omvat de Europese beperkte garantie geen dekking voor:

    * Normale slijtage

    * Defecten veroorzaakt door onvoorzichtige behandeling

    * Defecten of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product, met inbegrip van gebruik dat strijdig is met de instructies verstrekt door de fabrikant en/of.

    * Andere handelingen die buiten de redelijke controle van Mecero.nl vallen.

    * Defecten of vermeende effecten veroorzaakt door het feit dat het product gebruikt werd met of aangesloten werd op eender welk product, accessoire, software en/of dienst die niet werd gefabriceerd of geleverd door de zelfde fabrikant als die van het aangekochte product of anders werd gebruikt dan voor de beoogde doelstellingen.

    * Defecten veroorzaakt door het feit dat er zich een kortsluiting heeft voorgedaan in de batterij, door het feit dat de zegels van de batterijbehuizing of de cellen verbroken zijn of blijk geven van geknoei, of door het feit dat de batterij gebruikt is in andere apparatuur dan die waarvoor ze oorspronkelijk was bedoeld.

    * Als het product geopend, gewijzigd of hersteld is door iemand anders dan een erkend Service Center, als het product hersteld is met niet-erkende reserveonderdelen of als het serienummer, de datumcode van het mobiel accessoire of het IMEI-nummer van het product verwijderd, uitgewist, geschonden of gewijzigd is of op eender welke manier onleesbaar is gemaakt, en als Mecero.nl hier naar eigen goeddunken zo over oordeelt.

    * Als het product blootgesteld is aan vocht, nattigheid, extreme thermische of omgevingsomstandigheden of snelle veranderingen van dergelijke omstandigheden, corrosie, oxidatie, gemorst voedsel of vloeistof of invloeden van chemische producten.

 

BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE

N.B.: Deze Beperkte Garantie laat uw rechten met betrekking tot de koop van consumentenproducten op grond van het geldende nationaal recht onverlet.

Mecero.nl ("Mecero.nl") verstrekt deze Beperkte Garantie aan de koper van het "het Product" in de eventuele bijbehorende verpakking.

Mecero.nl garandeert dat binnen de garantietermijn Mecero.nl of een door Mecero.nl erkend onderhoudsbedrijf binnen een zakelijk gezien redelijke termijn gebreken in materialen, ontwerp en afwerking kosteloos zal repareren of, wanneer Mecero.nl dit nodig acht, het Product zal vervangen voor een gelijkend product overeenkomstig deze Beperkte Garantie (tenzij anders bij wet voorgeschreven). Deze Beperkte Garantie is uitsluitend geldig en afdwingbaar in het land waar u het Product heeft gekocht, op voorwaarde dat Mecero.nl het product heeft bedoeld voor verkoop in dat land.
 

Garantietermijn

De garantietermijn gaat in op de datum van de originele aankoop van het Product door de eerste eindgebruiker. Het Product kan uit verschillende onderdelen bestaan en op verschillende onderdelen kan een afwijkende garantietermijn (hierna te noemen: "Garantietermijn") van toepassing zijn. De verschillende garantietermijnen zijn:

   1. Een (1) tot twaalf (12) maanden voor de mobiele telefoon (wij bieden een (1) maand garantie op alle gereviseerde toestellen en (12) maanden garantie op alle nieuwe toestellen) en een (1) maand voor accessoires (hetzij verkocht als één pakket met de mobiele telefoon of als afzonderlijk artikel) met uitzondering van de verbruikbare onderdelen en de accessoires genoemd onder lid (b) en (c) hieronder

   2. dertig (30) dagen voor de volgende verbruikbare onderdelen en accessoires (batterijen, opladers, bureaustandaard, hoofdtelefoons, kabels en covers), en

   3. dertig (30) dagen voor dragers van software (bijv. cdrom, geheugenkaart).

Voor zover wettelijk is toegestaan, wordt de Garantietermijn niet verlengd of vernieuwd of anderszins gewijzigd door de daaropvolgende wederverkoop, reparatie of vervanging van het Product door een erkende dealer. Het gerepareerde onderdeel/de gerepareerde onderdelen of het tijdens de garantietermijn vervangen product vallen echter onder de garantie voor de rest van de oorspronkelijke garantietermijn of gedurende veertien (14) dagen na de datum van reparatie of vervanging, afhankelijk van welke termijn langer is.
 

Hoe kunt u voor garantieservice in aanmerking komen

Indien u een claim wilt indienen onder deze Beperkte Garantie, dient u uw Product of het desbetreffende onderdeel (indien niet het hele Product hoeft te worden gerepareerd of vervangen) te retourneren aan Mecero.nl: Postbus 21508, 3001 AM Rotterdam. Voor elke claim onder deze Beperkte Garantie geldt dat u Mecero.nl in kennis dient te stellen van het vermeende gebrek binnen een redelijke termijn na ontdekking van dit vermeende gebrek, doch in elk geval voordat de garantietermijn is verstreken.

Als u een claim onder deze Beperkte Garantie indient, moet u het volgende overleggen: a) het Product (of het desbetreffende gebrekkige onderdeel) en b) het oorspronkelijke bewijs van aankoop, met daarop duidelijk vermeld naam en adres van de verkoper, datum en plaats van aankoop, produktmerk en type. En uw RMA formulier. Een claim zonder RMA formulier kan niet in behandeling worden genomen, tenzij anders overeengekomen.
 

Wat valt niet onder de garantie?

   1. Deze Beperkte Garantie geldt niet voor handleidingen of door derden geleverde software, instellingen, content, gegevens of links, hetzij inbegrepen in of gedownload op het Product of inbegrepen bij installatie, montage, verzending of op enig ander moment in de toeleveringsketen of anderszins en op welke wijze dan ook door u aangeschaft. Mecero.nl garandeert niet dat eventuele software aan uw eisen voldoet of werkt in combinatie met door een derde geleverde hardware of software of dat de werking van software zonder onderbrekingen en foutmeldingen verloopt of dat gebreken in de software hersteld kunnen worden of hersteld worden.

   2. Deze Beperkte Garantie geldt niet voor a) normale slijtage (waaronder zonder enige beperking mede begrepen slijtage van cameralenzen, batterijen of displays), b) gebreken veroorzaakt door ruw omgaan met het Product (waaronder zonder enige beperking mede begrepen gebreken veroorzaakt door scherpe voorwerpen, verbuigen, samenpersen of laten vallen, e.d.), c) gebreken of schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het Product, waaronder mede begrepen gebruik in strijd met de door Mecero.nl gegeven instructies (zoals bijvoorbeeld uiteengezet in de gebruikershandleiding van het Product,) en/of d) andere handelingen die Mecero.nl redelijkerwijs niet kunnen worden aangerekend.

   3. Deze Beperkte Garantie geldt niet voor gebreken of vermeende gebreken die het gevolg zijn van het gebruik van het Product in combinatie met of aangesloten op niet door de betreffende fabrikant geproduceerde of geleverde producten, accessoires, software en/of service of gebruikt werd op andere wijze dan waarvoor het is bedoeld. Gebreken kunnen worden veroorzaakt door virussen als gevolg van toegang door u of onbevoegde toegang door derden tot diensten, andere accounts, computersystemen of netwerken. Een dergelijke onbevoegde toegang kan het gevolg zijn van hacken, 'password mining' of allerlei andere methoden.

   4. Deze Beperkte Garantie geldt niet voor gebreken die zijn veroorzaakt door kortsluiting in de batterij of doordat de afdichtingen van batterijen of celbatterijen kapot zijn of duidelijk sporen vertonen van misbruik of doordat de batterij is gebruikt in andere apparatuur dan die waarvoor hij is bestemd.

   5. Deze Beperkte Garantie is niet afdwingbaar als het Product geopend, gewijzigd of gerepareerd is door een niet-erkend onderhoudsbedrijf of is gerepareerd met gebruikmaking van niet-erkende onderdelen of als het serienummer, de datumcode van mobiele accessoires of het IMEI-nummer zijn verwijderd, vernietigd, beschadigd, gewijzigd of anderszins onleesbaar zijn, zoals uitsluitend door Mecero.nl te bepalen.

   6. Deze Beperkte Garantie is niet afdwingbaar als het Product blootgesteld is geweest aan vocht, damp of extreme temperaturen of omgevingscondities of snelle wisselingen in dergelijke condities, corrosie, oxidatie, morsen van voedsel of vloeistof of de invloed van chemische producten.
 

Overige belangrijke mededelingen

Een externe, onafhankelijke leverancier levert de SIM-kaart en het mobiele en/of andere netwerk of systeem waar het Product gebruik van maakt. Mecero.nl aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid onder deze garantie voor de werking, beschikbaarheid, dekking, dienstverlening of bereik van dat mobiele of andere netwerk of systeem. Voordat Mecero.nl het Product kan repareren of vervangen voor een gelijkend product, kan het nodig zijn dat de leverancier eerst het Sim-lock of een andere vergrendeling die is toegevoegd om het Product af te sluiten van een bepaald netwerk of een bepaalde exploitant, verwijdert. Wij verzoeken u om in dat geval eerst contact op te nemen met uw exploitant om het Product te ontgrendelen.

Vergeet niet om back-ups te maken of om alle belangrijke op uw Product opgeslagen content en gegevens schriftelijk vast te leggen omdat tijdens de reparatie of vervanging van uw Product content en gegevens verloren kunnen gaan. In overeenstemming met het hierna onder "Beperking van Mecero.nl’s aansprakelijkheid" bepaalde is Mecero.nl in geen enkele geval aansprakelijk, expliciet of impliciet, voor eventuele schade van welke aard dan ook ten gevolge van het verlies, beschadiging of aantasting van content of gegevens tijdens reparatie of vervanging van het Product.

Alle door Mecero.nl vervangen onderdelen van het Product of andere apparatuur worden het eigendom van Mecero.nl. Indien mocht blijken dat het Product niet wordt gedekt door de voorwaarden van deze Beperkte Garantie, behoudt Mecero.nl zich het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen. Mecero.nl heeft het recht nieuwe, zo goed als nieuwe of gereviseerde producten of onderdelen te gebruiken bij de reparatie of vervanging van het Product.

Uw Product kan landspecifieke elementen bevatten zoals software. Als het Product van het oorspronkelijke land van bestemming opnieuw is uitgevoerd naar een ander land, kan het Product landspecifieke elementen bevatten die niet als gebrek worden aangemerkt onder deze Beperkte Garantie.
 

Beperking van Mecero.nl aansprakelijkheid

Deze Beperkte Garantie is uw enige en uitsluitende rechtsmiddel tegen Mecero.nl en Mecero.nl’s enige en uitsluitende aansprakelijkheid voor de gebreken in uw Product. Deze Beperkte Garantie treedt in de plaats van alle andere Mecero.nl garanties en aansprakelijkheden, mondeling of schriftelijk, (niet-dwingendrechtelijk) bij wet of contractueel bepaald, uit onrechtmatige daad of anderszins (waaronder mede begrepen zonder enige beperking en waar toegestaan door de van toepassing zijnde regelgeving eventuele impliciete voorwaarden, garanties of andere bepalingen met betrekking tot voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel). Deze Beperkte Garantie houdt geen uitsluiting of beperking in van i) uw wettelijke rechten op grond van Nederlands recht of ii) uw aanspraken op de verkoper van het Product.

Voor zover wettelijk is toegestaan, aanvaardt Mecero.nl geen aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan of aantasting van gegevens, winstderving, verlies van gebruik van Producten of verlies van functionaliteit, verlies van contracten, verlies van inkomsten of verlies van verwachte besparingen, gestegen kosten of uitgaven of voor welke indirecte schade, gevolgschade of bijzondere schade dan ook.

Voor zover wettelijk is toegestaan, is Mecero.nl’s aansprakelijkheid beperkt tot de aankoopwaarde van het Product. De hier genoemde beperkingen gelden niet in geval van schade die het gevolg is van opzettelijk handelen of nalaten of grove schuld van Mecero.nl of in geval van overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van bewezen nalatigheid van Mecero.nl.

 

NB! Uw Product is een geavanceerd elektronisch apparaat. Mecero.nl raadt u ten zeerste aan de bij het Product geleverde handleiding of de te downloaden handleiding en instructies goed door te lezen. Denk eraan dat het precisiedisplays kan bevatten, cameralenzen en andere onderdelen die gekrast of anderszins beschadigd kunnen worden als er niet heel voorzichtig mee om wordt gegaan.

Doorgaan